Netherlands (1)

Project SLIK

Het project PILLS is door het waterschap Groot Salland ingebed in het project SLIK. SLIK staat voor Sanitaire Lozing IsalaKLinieken. De doelstelling van het project SLIK is het realiseren van de eerste Nederlandse installatie op praktijkschaal voor de verwijdering van medicijnresten en andere probleemstoffen uit het ziekenhuisafvalwater van de Isalaklinieken te Zwolle, om meer inzicht te verkrijgen in de werking, kosten, bedrijfsvoering en overige operationele aspecten van de toegepaste technieken en een verbetering van de waterkwaliteit te bewerkstelligen in Zwolle en omgeving.

In en voor het project SLIK zijn de volgende organisaties actief: Waterschap Groot Salland ( www.wgs.nl ), Isalaklinieken ( www.isala.nl ), Gemeente Zwolle ( www.zwolle.nl ), Provincie Overijssel ( provincie.overijssel.nl ), ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu ( www.vrom.nl ), ministerie van Verkeer en Waterstaat ( www.vrom.nl ), Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) ( www.stowa.nl ), Vitens ( www.vitens.nl ) en Rijksinstituut voor Volkgsgezondheid en Milieu (RIVM) ( www.rivm.nl ). Met deze partners is binnen het project SLIK alle huidige kennis en ervaring op het gebied van verwijdering van medicijnresten uit afvalwater en KRW-zaken beschikbaar en inzetbaar.

Financieel wordt het project gedragen door Europa, via de Interregsubsidie van PILLS, het waterschap Groot Salland, STOWA, Vitens, de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel en hoogst waarschijnlijk ook door het ministerie van VROM en het ministerie van Verkeer & Waterstaat.

Er wordt een aanzienlijke reductie beoogd (>90%) van de medicijnrestenemissie en andere probleemstoffen uit de ziekenhuisafvalwaterstroom. Door het afvalwater van deze toekomstige nieuwbouw separaat lokaal te behandelen kan bijgedragen worden aan een duurzame en kosteneffectieve waterketen. Separate behandeling van het afvalwater van de Isalaklinieken leidt direct tot een verlaging van de vracht van ziekenhuisspecifieke probleemstoffen op de RWZI Hessenpoort. Ook de lozing van ziekenhuisspecifieke probleemstoffen op de Vecht waarop RWZI Hessenpoort loost zal verminderen met 20-50%, afhankelijk van het type probleemstof. Na afloop van het project SLIK zal er voldoende kennis en ervaring zijn opgedaan om medicijnresten en andere probleemstoffen uit ziekenhuisafvalwater kosteneffectief te verwijderen aan de bron en dit op brede schaal in de praktijk toe te kunnen passen. De aanpak zoals die in het project SLIK wordt voorgesteld is volledig onafhankelijk van de inzameling van afvalwater en de logistiek in het ziekenhuis en daarom bij uitstek geschikt om toe te passen voor bestaande ziekenhuizen.

In het project SLIK wordt veel aandacht besteed aan effectmetingen: om de verwijderingsrendementen en de effecten van de installatie op het watermilieu te bepalen worden ecotoxiciteitsmetingen en bioassays verricht. Deze effectmetingen zullen worden verricht door het RIVM dat partner is in het SLIK project en een vooraanstaande rol heeft op dit gebied in Nederland en Europa.

In december 2009 zal gestart worden met de bouw van de demo-installatie en deze zal gereed zijn medio mei 2010. Het daadwerkelijk onderzoek zal plaatsvinden van mei 2010 tot en met december 2011. Na deze periode zal de installatie worden aangepast tot een full-scale installatie en in bedrijf worden gehouden voor het zuiveren van het afvalwater afkomstig van de Isala Klinieken.