Aansprakelijkheidsuitsluiting

Inhoud van de website / referenties en links

Emschergenossenschaft heeft zich ingespannen, voor zover van hem kan worden gevergd, om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie aanvaarden voor het feit, dat de informatie en gegevens up-to-date, correct en volledig zijn. Dit geldt ook voor alle andere websites die door middel van links op en vanaf deze pagina kunnen worden bereikt. Evenzo is Emschergenossenschaft niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die aan de link gekoppeld zijn. Emschergenossenschaft behoudt zich het recht voor om ter beschikking gestelde informatie of gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Contractuele betrekkingen

De website van Emschergenossenschaft bevat links met verschillende dienstverleners. De EU geeft gebruikers van haar websites toegang tot de pagina`s van haar partnerorganisaties en/of derden. Gebruikers van de websites van de verenigingen gaan een contractuele betrekking met de desbetreffende dienstverlener aan door gebruik te maken van hun diensten. De desbetreffende handelsvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener zijn geldig. De wettelijke en inhoudelijke verantwoordelijkheden voor de op de pagina`s van de partnerorganisaties en/of derden beschikbaar gestelde diensten liggen uitsluitend bij de desbetreffende partnerorganisaties, van wie de website via de pagina van Emschergenossenschaft kan worden bereikt. Wanneer er aanspraak wordt gemaakt op de diensten van een dienstverlener, ontstaan er uitsluitend contractuele betrekkingen tussen de desbetreffende dienstverlener en de gebruiker overeenkomstig de voorwaarden die op deze contractuele betrekking van toepassing zijn.

Aansprakelijkheid

Emschergenossenschaft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de handelingen van de partnerorganisaties of derden. Emschergenossenschaft geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid of het probleemloze gebruik van de op deze website aangeboden diensten. Evenzo geeft Emschergenossenschaft geen enkele garantie, dat de diensten die op de websites van partnerorganisaties of derden worden aangeboden, voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Auteursrecht

De inhoud van de website van Emschergenossenschaft is door de auteurswet beschermd. Voor het kopiëren van gegevens, in het bijzonder het gebruik van tekst, tekstdelen, foto`s of afbeeldingen is vooraf toestemming van Emschergenossenschaft nodig. De uitdrukkelijk voor de verdere verwerking onder het beveiligde menupunt `Persforum` beschikbaar gestelde teksten, foto`s en afbeeldingen vallen niet onder deze bepaling.

Geldend recht

Alle informatie of gegevens, het gebruik daarvan en het inloggen op de website van Emschergenossenschaft, evenals alle handelingen, gedogingen of aan deze website verbonden niet-handelingen vallen uitsluitend onder Duits recht. Bevoegde rechtbank is Essen.

Gegevensbescherming

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens tijdens het bezoek aan onze website heeft voor Emschergenossenschaft zeer hoge prioriteit. Hierna leggen wij u de basisprincipes uit van de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Steeds wanneer een gebruiker toegang heeft tot de website van Emschergenossenschaft, en elke keer wanneer er een bestand wordt opgeroepen, worden de gegevens van dit proces opgeslagen in een protocolbestand. Deze gegevens zijn niet van persoonlijke aard; wij kunnen niet zien welke gebruiker toegang heeft tot welke gegevens.

Iedere keer wanneer er een bestand wordt opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Naam van het opgeroepen bestand
  • Datum en tijd van de oproep
  • Omvang van de verzonden gegevens
  • Kennisgeving over het slagen van de oproep
  • Naam van uw internet-dienstverlener
  • Besturingssysteem en browser op uw computer, indien nodig
  • De website, van waar u bij ons kwam

Het IP-adres, van waaraf de aanvraag werd verzonden, wordt niet opgeslagen. Dat betekent, dat er geen persoonlijk gebruikersprofiel kan worden aangemaakt. De bovengenoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor statistische doeleinden van een dienstverlener die in Duitsland is gevestigd en handelt in opdracht van Emschergenossenschaft. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen, wanneer u ons deze vrijwillig geeft, b.v. bij het registreren (bijvoorbeeld voor e-maildiensten of de brochurebesteldienst) of bij het indienen van een onlineaanvraag, in het kader van een enquête, een wedstrijd enz. Onze website maakt geen gebruik van cookies. Ook worden er geen andere technologieën gebruikt voor het registreren van gebruikersgedrag.

Gebruik en verwerking van persoonlijke gegevens en gebruiksbeperking

In overeenstemming met geldende bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens worden alle persoonlijke gegevens uitsluitend verzameld en verwerkt voor de toepassing van het contract, evenals voor de bescherming van onze legitieme handelsbelangen met betrekking tot het adviseren van en verlenen van diensten aan onze klanten en het marktgerichte management van onze producten en diensten. Er vindt geen gegevensverwerking in andere landen binnen en buiten de EU plaats. Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze verantwoordelijke voor de privacy.

De website van Emschergenossenschaft bevat links naar andere websites. Wilt u nota nemen van het feit, dat wij geen enkele verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor de gegevens op of de inhoud van andere websites. Wij adviseren alle gebruikers van het internet om zich bij het verlaten van onze website op de hoogte te stellen van de gegevensbescherming van de andere websites. De onderhavige informatie m.b.t. gegevensbescherming betreft uitsluitend de website van Emschergenossenschaft. Bovendien maken wij u erop attent, dat deze verklaringen m.b.t. gegevensbescherming voortdurend aan actuele noodzakelijkheden worden aangepast.

© Emschergenossenschaft